Média a film Historie, vlastivěda, Brno
mateřské školy
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
SŠ a gymnázia

Moravský Manchester

Historie textilní výroby v Brně v minulém století. Co se vlastně v Brně vyrábělo a vyrábí?pracoviště Legato, Kohoutovice

Popis programu:
Formou historické konference se třída seznámí s historií brněnského strojírenství,slavným textilním obdobím i jeho pozdějším úpadkem. Společně hledají možnosti dalšího vývoje. Žáci vystupují v rolích historických postav.

Během akce vznikne záznam jednotlivých aktivit, které třída obdrží na DVD.

Lektor: Mirek Obrátil

Cíle programu:
- seznámení s historickými fakty
- kultivace řečnického projevu

Určeno pro: 2. stupeň ZŠ, SŠ a gymnázia

Délka programu: 150 minut

Termín: dle domluvy

Cena: 50 Kč

Pořádající pracoviště a kontakt:
pracoviště Legato, Stamicova 7, 623 00 Brno
Mgr. Miroslav Obrátil, tel. 724 232 739, e-mail:

Průřezová témata:
Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Mediální výchova, Osobnostní a sociální výchova

Vzdělávání v oblasti:
Informační a komunikační technologie, Člověk a jeho svět, Člověk a společnost

Rozvíjené kompetence:
Kompetence k řešení problémů, Kompetence komunikativní, Kompetence sociální a personální, Kompetence občanské

Share Button
tisk