Historie, vlastivěda, Brno
mateřské školy
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
SŠ a gymnázia

Brno v proměnách času

Vycházka historickým středem města seznamující žáky s nejvýznamnějšími stavebními památkami Brna a s vývojem jednotlivých stavebních slohů.pracoviště Lidická, Brno-střed

Popis programu:
Žáci se v průběhu programu naučí rozlišovat jednotlivé stavební slohy podle typických znaků, seznámí se s jmény nejvýznamnějších brněnských architektů, pochopí význam ochrany kulturního a historického dědictví. Součástí programu je i samostatná práce v terénu ve skupinách.

Cíle programu:
Žák se orientuje v historickém centru města, zná názvy ulic a náměstí, dokáže v základních rysech charakterizovat jednotlivé stavební slohy a uvést nejvýznamnější brněnské památky. Samostatné plnění úkolů předpokládá schopnost orientace, pozornost, základní znalost stavebních slohů a praktické uplatnění předaných informací.

Určeno pro: 2. stupeň ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií

Délka programu: 90 minut (dvě vyučovací hodiny)

Termín: Po předchozí domluvě v měsících září - říjen, duben - červen.

Cena: 40 Kč - Při menším počtu účastníků 500 Kč za třídní kolektiv.

Pořádající pracoviště a kontakt:
pracoviště Lidická, Lidická 50, 658 12 Brno
Mgr. Alena Vlhová, tel.: 549 524 112, e-mail:

Průřezová témata:
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Osobnostní a sociální výchova

Vzdělávání v oblasti:
Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Umění a kultura

Rozvíjené kompetence:
Kompetence komunikativní, Kompetence sociální a personální, Kompetence občanské

Share Button
tisk