Osobnostně sociální výchova Drama a divadlo
mateřské školy
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
SŠ a gymnázia

DV pro ZŠ - 2. stupeň

Program šitý na míru pro konkrétní třídu.pracoviště Labyrint, Bohunice

Popis programu:
Výukový program tematicky volený dle domluvy s konkrétní školou či učitelem.

Cíle programu:
Různé dle domluveného programu.

Určeno pro: Žaci 2. stupně a odpovídajících tříd gymnázií.

Délka programu: 2-3 hodiny

Termín: Po celý školní rok.

Cena: 50 Kč

Pořádající pracoviště a kontakt:
pracoviště Labyrint, Švermova 19, 625 00 Brno
Mgr. Tomáš Doležal, tel.: 547 354 383, mobil: 604 919 120, e-mail:

Průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova, Mediální výchova

Vzdělávání v oblasti:
Jazyk a jazyková komunikace, Matematika a její aplikace, Informační a komunikační technologie, Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Člověk a příroda, Umění a kultura, Člověk a zdraví, Člověk a svět práce

Rozvíjené kompetence:
Kompetence k učení, Kompetence k řešení problémů, Kompetence komunikativní, Kompetence sociální a personální, Kompetence občanské, Kompetence pracovní

Share Button
tisk