Osobnostně sociální výchova Média a film
mateřské školy
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
SŠ a gymnázia

Sdílím - nesdílím

Orientace v sociálních sítích (Facebook, YouTube, Twiter...). Smysl jejich užívání ve společenském kontextu a komunikace s ostatními.pracoviště Legato, Kohoutovice

Popis programu:
Formulace osobních statusů na soc. sítích v komunikaci s ostatními. Formou jednoduchých cvičení a metodami dramatické výchovy je žákům zprostředkována forma sociální sítě na internetu, jsou vysvětlovány funkce jedince a vliv na formulování vlastních názorů a sdílení s ostatními.

Cíle programu:
Program prohlubuje znalosti funkcí v sociálních sítích a vede žáky k odpovědnému chování při jejich užívání. Vysvětluje relativní anonymitu a vede k odpovědnějšímu a kultivovanějšímu projevu.

Určeno pro: od 12 let

Délka programu: 2,5 hod.

Termín: po celý rok

Cena: 50 Kč

Pořádající pracoviště a kontakt:
pracoviště Legato, Stamicova 7, 623 00 Brno
Mgr. Miroslav Obrátil,

Průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Mediální výchova

Vzdělávání v oblasti:
Jazyk a jazyková komunikace, Informační a komunikační technologie, Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Člověk a svět práce

Rozvíjené kompetence:
Kompetence k řešení problémů, Kompetence komunikativní, Kompetence sociální a personální, Kompetence občanské, Kompetence pracovní

Share Button
tisk